top of page

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1 Az adatkezelési tájékoztató célja ....................................................................................................... 2
2 Az adatkezelő adatai ......................................................................................................................... 2
2.1 Adatvédelmi tisztviselő............................................................................................................... 2
3 A kezelt személyes adatok köre ........................................................................................................ 3
3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok ................................................................... 3
3.2 Technikai adatok ....................................................................................................................... 3
3.3 Cookie-k (Sütik) ......................................................................................................................... 3
3.3.1 A sütik
feladata.................................................................................................................... 3
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
...................................................... 4
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k
(analitika)................................................................. 4
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ...................................................................................... 4
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok .................................................................................. 4
3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok .................................................................................................. 4
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ............................................................... 4
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja........................................................................................... 4
5.1 Általános adatkezelési irányelvek .............................................................................................. 4
6 Az adatok fizikai tárolási helyei .......................................................................................................... 5
7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre ......................................................... 6
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei .................................................................................... 6
8.1 Tájékoztatáshoz való jog ........................................................................................................... 6
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ........................................................................................... 6
8.3 Helyesbítés joga ........................................................................................................................ 7
8.4 Törléshez való jog...................................................................................................................... 7
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog ..................................................................................... 7
8.6 Adathordozáshoz való jog .......................................................................................................... 8
8.7 Tiltakozás joga........................................................................................................................... 8
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást..................................... 8
8.9 Visszavonás joga ....................................................................................................................... 8
2
8.10 Bírósághoz fordulás joga ......................................................................................................... 8
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás ................................................................................................... 9
9 Egyéb rendelkezések ........................................................................................................................ 9
1

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a COOL-AIRCONDITIONAL KFT. ( 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2. , a
továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen
közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Amennyiben megkeresné Társaságunkat az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. minden hozzá beérkezett e-mailt a megadott személyes adatokkal együtt az
adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.
Név: COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2.
Adószám: 13600356404
Telefonszám: +36-1-272-1740
E-mail: info@coolklima.hu
. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
2
3
REGISZTRÁCIÓS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK
A regisztráció során megadandó személyes adatok:
-A regisztráló neve
-A regisztráló telefonszáma
-A regisztráló email-címe
-A regisztráló
Az adatokra egyrészről a piackutatás validálásának szempontjából, másrészben az esetleges nyeremény kapcsán való értesítés
miatt van szükség. A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. leszögezi: iskolák és azokat üzemeltető intézmények, társulások és cégek
nem részei a nyereményjátéknak, nem vesznek részt benne. A szervezett nyereményjátékban megadandó adatok, melyek az
intézmény nevére és az osztály számára ( pl. 2/a ) kizárólag az azonosítást szolgálják.
TECHNIKAI ADATOK
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
(rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható
(adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülésellen.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelővédelmi szintet
nyújt.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek
felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
COOKIE-K (SÜTIK)
A SÜTIK FELADATA
4
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a
későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)
Az COOL-AIRCONDITIONAL KFT. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az
adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig
a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4 teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE -K 3
5
részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek
a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata
során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A tárolási helyek:
-A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. tisztségviselője által használt eszközök (számítógép, mobil )
-A tárhelyet biztosító Wix Ltd. által kezelt szerverek
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon
adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a résztvevő önkéntesen megad ( Telefonszám, név, emailcím
) és a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítésre kerülő adatok. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze
nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a COOL-AIRCONDITIONAL KFT. és annak megrendelői férnek hozzá.
6
. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE
-Creatinsta Kft.
-COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
-Wix.com LTD. - 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel
. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az
adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és
a 15–22.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 5
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfo-galmazva nyújtsa. folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
7
HELYESBÍTÉS JOGA
Az érintett kérheti a COOL-AIRCONDITIONAL KFT. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.
TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a COOL-AIRCONDITIONAL
KFT. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6
Az érintett kérésére a COOL-AIRCONDITIONAL KFT. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
8
AZ ADATKEZE LÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
TILTAKOZÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el.
ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 7
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
VISSZAVONÁS JOGA
9
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
A COOL-AIRCONDITIONAL KFT. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 

bottom of page